Adrian F.-Seidner’s Glendora

testimony from Glendora